Публикации в: Новини Архиви - ДГ 43 "Пинокио" - гр. Варна

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ПРОМЯНА В ТАКСИТЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ( III и IV гр)

Уважаеми родители на деца от III и IV група,
Общински съвет – Варна със свое решение  промени месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г.
Таксата ще се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

Няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование /III и IV група/, както следва :
1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. Деца на неизвестни родители;
3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;
5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;
6. Деца – сираци или деца с един родител;
7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;
10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет;
За ползване на облекчението родителите подават Заявление – Декларация до директора на ДГ по образец с приложени документи.
Необходими документи за освобождаване от такса:
1. оригинал и копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по т. 1;
2. оригинал и копие от акт за раждане – за случаите по т. 2;
3. оригинал и копие от акта за смърт – за случаите по т. 3;
4. оригинал и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по т. 4;
5. оригинал и копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по т. 5.
6. оригинал и копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители – в случаите по т. 6 и т. 7;
7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по т. 8;
8. оригинал и копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство – в случаите по т. 9;
9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация – за случаите по т. 11.
Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от длъжностното лице и остават към декларацията.
При Ваше желание и ако отговаряте на посочените условията е необходимо да подадете заявление по образец в срок до 28.01.2021 г.
Заявление със съответните документи можете да подавате и всеки следващ месец до 20 число , в който ще придобиете право по горепосочените случаи.
За допълнителна информация се обръщайте на тел. 052/370-700 или 0879 453 341
с работно време от 8,00ч. до 16,00 ч.
За първа и втора възрастови групи няма промяна в таксата и преференциите.
Публикувани документи за Ваша информация:
Протокол Общински съвет 30.12.20г.

Протокол Общински съвет такси 3, 4гр. ново

ПМС за определяне праг на бедност 2021г.

ПМС за определяне праг на бедност 2021г. ново

Виж още...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г.
за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г.
на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването,
Ви информираме, че от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията
на децата в детската градина.

zapoved__rd-01-718-18122020_g

Виж още...

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ

В навечерието на коледните празници децата от всяка група в детската градина зарадваха своите родители с виртуален „Коледен концерт“. Записите на децата с коледни изпълнения бяха записани в последните дни преди да да затворят градината. Оформеният като музикален клип коледен поздрав изненада приятно родителите и достави невероятно настроение на децата, които „видяха“ своята стая  и другарчета от екрана.

Виж още...

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,
Съгласно Заповед № РД – 01 – 677/25.11.2020 г. на
Министъра на здравеопазването и заповед  № 088/27.11.2020 на директора на ДГ №43 „ПИНОКИО“
се преустановява работата на ДГ , считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

zapoved-01-677-25-11-2020

Виж още...

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЕКО-УЧИЛИЩА

Децата от ДГ №43 „Пинокио“ отбелязаха „Световния ден на екоучилищата“ с инициативите:
„Зелен двор“-засаждане на луковици в двора
„Морска разходка“-Ден на Черно море
„Сръчни ръчички“-детска изложба на тема „Море“
„Природата през Есента“-изработване на макети съвместно с родиделите
„Нашите крилати приятели“
Предаване на събраните капачки и хартия
Еко-ревю на шапки изработени от отпадъчни материали „Мис и мистър Хартиена усмивка“
Виж още...

ПРИЕТИ ДЕЦА

Уважаеми родители,във връзка с обявените свободни места Ви уведомяваме,че са приети:

 • дете с входящ номер 040 за ІІІ група
 • дете с входящ номер 041 за ІV група

Записване в канцеларията на детската градина.

Виж още...

ВЕЛОХЕПЪНИНГ „С ПИНОКИО НА КОЛЕЛА“

Днес деца и учители спортуваха активно в двора на детска градина „Пинокио” като спазваха всички противоепидемични мерки. За поредна година чрез организираният вело-хепънинг „С Пинокио на колела” за Централна сграда и сграда Филиал те се присъединиха към инициативите посветени на Европейският ден на спорта провеждани в България и в Европа.

С атрактивна програма включваща аеробика, майсторско каране на велосипеди и тротинетки, музика, танци и много настроение децата на ДГ №43 „Пинокио” показаха по един нестандартен начин на всички, че обичат да спортуват всеки ден, защото движението е важно, приятно и полезно за всички.

Нашето послание е всички да бъдем по-активни и по-често да идваме сутрин в детската градина с колелета или пеш вместо с лека кола, защото движението е здраве.

Мероприятието се проведе при спазване на противоепидемичните мерки в двора на детската градина по отделно за децата от централна сграда и за сграда филиал като се спазваше дистанция между различните групи.

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

СВОБОДНИ МЕСТА В ДГ №43 „ПИНОКИО“

Трета група-5 годишни: 1 свободно място за дете родено 2015г.

Четвърта група-6 годишни: 1 свободно място за дете родено 2014г.

Документи се приемат от 05.10.2020г. до 09.10.2020г. в канцеларията на ДГ.

Виж още...
 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com