Архив

КУКЕРИ ПРОГОНИХА ЗЛОТО В ДГ „ПИНОКИО“

Звън от кукерски хлопки огласиха детската градина, когато децата от гр. „Бърборани” пресъздадоха кукерския обичай. Децата с голяма радост се превъплатиха в ролята си на кукери, радваха се на щума от хлопките и на пъстротата на кукерските маски, които изработиха със своите родители.

Благодарим на всички родители, които се включиха в инициативата традиционна за всеки випуск на гр. „Бърборани“.

Виж още...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ПРОМЯНА В ТАКСИТЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ( III и IV гр)

Уважаеми родители на деца от III и IV група,
Общински съвет – Варна със свое решение  промени месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г.
Таксата ще се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

Няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование /III и IV група/, както следва :
1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. Деца на неизвестни родители;
3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;
5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;
6. Деца – сираци или деца с един родител;
7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;
10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет;
За ползване на облекчението родителите подават Заявление – Декларация до директора на ДГ по образец с приложени документи.
Необходими документи за освобождаване от такса:
1. оригинал и копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по т. 1;
2. оригинал и копие от акт за раждане – за случаите по т. 2;
3. оригинал и копие от акта за смърт – за случаите по т. 3;
4. оригинал и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по т. 4;
5. оригинал и копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по т. 5.
6. оригинал и копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители – в случаите по т. 6 и т. 7;
7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по т. 8;
8. оригинал и копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство – в случаите по т. 9;
9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация – за случаите по т. 11.
Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от длъжностното лице и остават към декларацията.
При Ваше желание и ако отговаряте на посочените условията е необходимо да подадете заявление по образец в срок до 28.01.2021 г.
Заявление със съответните документи можете да подавате и всеки следващ месец до 20 число , в който ще придобиете право по горепосочените случаи.
За допълнителна информация се обръщайте на тел. 052/370-700 или 0879 453 341
с работно време от 8,00ч. до 16,00 ч.
За първа и втора възрастови групи няма промяна в таксата и преференциите.
Публикувани документи за Ваша информация:
Протокол Общински съвет 30.12.20г.

Протокол Общински съвет такси 3, 4гр. ново

ПМС за определяне праг на бедност 2021г.

ПМС за определяне праг на бедност 2021г. ново

Виж още...
 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com