Дейности

Извънкласни дейности

В детската градина, освен задължително възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания и програми на МОН, се  предлагат и следните допълнителни педагогически услуги:

 • Школа  по  английски  език – Ваня  Христова,
 • Школа  по  модерни  танци – Радостина  Крумова
 • Школа  по  изобразително  изкуство –  преподавател  Йорданка  Маджарова

През месец Ноември 2019 г .ДГ 43  „Пинокио “ се включи в Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по  Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.Проекта се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В детската градина има назначен помощник на учителя.

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com