Работа по програми, проекти и извънкласни дейности

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

От Септември 2021 г. ДГ 43 „Пинокио  работи по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приобщаващо образование - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на децата със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в ДГ

Дейностите, по които  детската градина участва са:

 • Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие;
 • Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения;
 • Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата  от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта;
 • Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градина  по проекта

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

През месец Ноември 2019 г .ДГ 43  „Пинокио “ се включи в Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по  Дейност 2

Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.Проекта се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В детската градина има назначен помощник на учителя и помощник възпитател.

РАБОТА ПО  ПРОГРАМИ

Схема „Училилищно мляко „

За поредна година Детска градина „Пинокио“ се възползва от схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд „Земеделие“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Основните цели на програмата са подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, както и повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене. Наред с това е подпомагане реализацията на мляко и млечни продукти в Европейския съюз.

Схема „Училищен плод“

За поредна година Детска градина „Пинокио“  се възползва от схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд „Земеделие“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

Извънкласни дейности

В детската градина, освен задължително възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания и програми на МОН, се  предлагат и следните допълнителни педагогически услуги:

 • Школа  по  английски  език – Ваня  Христова,
 • Школа  по  модерни  танци – Радостина  Крумова
 • Школа  по  изобразително  изкуство –  преподавател  Йорданка  Маджарова

 Поради извънредната епидимологична обстановка в страната от COVID 19 в ДГ е преустановено предоставянето на допълнителни педагогически услуги.

 

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com